محصولات مرتبط

بخور نخور خاطرات داستانی مدافعان بیت المال
لبخند ماه زندگینامه شهید مدافع حرم الیاس چگینی
چهل روز انتظار زندگینامه شهید مدافع حرم، محمد احمدی جوان
آوریل 3015 روایت داستانی اکبد عبدالله نژاد شهید امنیت از زبان همسر
بوی شیرین فرهاد زندگینامه داستانی شهید عبدالحمید حسینی
از چیزی نمی‌ترسیدم زندگی‌نامه خود نوشت
ناآرام خاطرات گردان تخریب به روایت مرتضی شادکام
هفت شاخ زندگینامه داستانی علی مزدور ( حکیمی راد)، شهید ناجا و فرزندش محمد، شهید منا
دل من هیچ به روایت طوبی پازوکی، همسر شهید
او مرگ را کشت شهید دکتر مجید شهریاری، دانشمند هسته‌ای به روایت دکتر بهجت قاسمی(همسر شهید)
ناگرا خاطرات خبرنگار جنگ «مجید جیران پور خامنه»
تو تمام نمی‌شوی خاطرات تیمسار اسدالله میر محمدی

دیگر آثار نویسنده

فرشته ای که بال نداشت کد کالا 218

مستند داستانی از زندگی فاطمه همایون مقدم، مادر شهید ناصر عبدالی

کلمات کلیدی: شهید ناصر عبدالی فاطمه همایون مقدم نماینده مجلس مادر شهید روایت فتح انتشارات روایت فتح شیرین زارع پور
قسمتی از کتاب

گل سرخی که با نگاهش توی خرازی جا گذاشته بود هی رنگ میگرفت و رنگ می‌باخت. دختر آمده بود قرقره بخرد که کرمعلی با دقت نگاهش کرد. با این نگاه 
دقیق، هم خودش خجالت کشید هم دختر. سرش را پایین انداخت. دوباره که 
سرش را بلند کرد، پرسید: «چه رنگی باشه؟» دختر جواب داد: «سبز»
بـا شـنیدن کلمـه سـبز، کرمعلـی بـاب حـرف زدن را گشـود و پرسـید: «رنـگ چشماتون؟» نگاه دختر از خجالت پشت پلکهایش پنهان شد. سؤال کرمعلی هم بی جواب ماند. حالا دیگر او مانده بود و وسعت سـبزنگاه دختری که دلش 
را برده بود. دلش را برده و دسـت و پای او را لرزانده.