فروشگاه اینترنتی روایت فتح

فیلتر ها

image

دوربین من باعث می‌شه تا مردمی که توی دوردست‌ها زندگی می‌کنند، به مردانی فکر کنند که سال‌های جوونی خو

10,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

بعد از دو ماه که همه در انتظار عملیات بودند، باران شدیدی بارید که باعث طغیان رودخانه شد. پل‌های ارتب

13,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

همیشه حرفش این بود که باید برویم جلو. خیلی جا داریم و باید پیشرفت کنیم. همه را هم تشویق میکرد. اعتقا

13,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

قبل از رفتن یک شب همه‌مان را دعوت کرد خانۀ خودشان، وقت برگشت، مادر نشست لب باغچه و دستی کشید به گل‌ه

13,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

یک شب که از در آمدی تو، گفتی «مادر برات آزادیمو از خدا گرفتم. فردا می رم جبهه.»

8,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

آخرهای آذر بود که آمد خوی. رفتم استقبالش. گفت می‌رود پسرش را ببیند. آمدیم در خانه‌شان. سپرد بمانم تا

8,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

شب و نصف شب اومدن ریختن توی خونه‌ت، عوض دست و پا گم کردن، شوهرت رو فراری دادی.

17,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

صدایش می‌زدند میرزا محمد. گاهی میرزا، گاهی محمد. از همان اول بلد نبود لبخند بزند، فقط گاهی بلد بود ز

12,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

زندگی صیاد یک زندگی است با سعی و تلاش مداوم و غوطه‌خوردن در سختی‌هایی که هر کس نمی‌تواند به راحتی از

25,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

زندگی‌اش را نگاه می‌کنی، می‌بینی از اولش که راه افتاده، به هرکس رسیده، کف دستش چیزی گذاشته

27,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

از توی عکس نمی‌شود فهمید که با همه مهربان بوده است؛

9,500 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

کاوه از آن روز که کودکی بود در کوران انقلاب تا روزی که پر کشید و رفت، یک سر دوید؛

100,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

چشم تو خورشید را برنمی‌تابد، پس بیهوده چشم در خورشید مدوز. سهم تو از خورشید آن است که در آینه می‌بین

27,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

چشم تو خورشید را برنمی‌تابد، پس بیهوده چشم در خورشید مدوز. سهم تو از خورشید آن است که در آینه می‌بین

52,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی
image

چشم تو خورشید را برنمی‌تابد، پس بیهوده چشم در خورشید مدوز. سهم تو از خورشید آن است که در آینه می‌بین

39,000 تومان
تاریخ شفاهی
دسته بندی