راضیه تجار

هم زمان با روز قلم

مراسم تجلیل از بانو راضیه تجار

به پاس یک عمر تلاش در امر نویسندگی و آموزش جوانان